Ż-Vela

 
Stowarzyszenie POLARIS-OPP realizuje aktualnie projekt pn. „Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym” w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt odpowiada na przedsięwzięcie pn. Atrakcyjna przestrzeń publiczna wskazana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj" na lata 2016-2023 (LSR).
 
Celem operacji jest przekształcenie sposobu użytkowania poddasza na salę projekcyjną z biblioteką przy Obserwatorium Astronomicznym w Sopotni Wielkiej dla rozwoju astro-turystyki w regionie jak i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej mieszkańcom oraz zwiększeniu wiedzy w zakresie ochrony środowiska. 
 
Operacja polega na adaptacji nieużytkowego poddasza przy Obserwatorium Astronomicznym na wielofunkcyjne pomieszczenie, w skład którego wejdą przede wszystkim dwa wiodące przeznaczenia tj. biblioteka oraz sala projekcyjna. W skład prac inwestycyjnych wejdzie także instalacja związanego na stałe z przedmiotem operacji, teleskopu astronomicznego wraz z montażem sterującym, umożliwiającym organizowanie pokazów astro-turystycznych na żywo w sali projekcyjnej. Oprócz prac remontowo-wykończeniowych, przewiduje się także zakup odpowiedniego wyposażenia poprawiającego funkcjonalność jak chociażby krzesełka z pulpitem czy zapewnienie zaplecza sanitarnego dla uczestników korzystających z wielofunkcyjnego poddasza. Projekt zakłada także utworzenie punktu pomiarowo-obserwacyjnego, dzięki którym turyści będą mogli porównać jakość chronionego, ciemnego nieba na tym terenie z miejscem swojego zamieszkania np. dużych miast. Dzięki temu osoby te chętniej będą chciały wybrać się na wyjazd astro-turystyczny do Sopotni Wielkiej, a tym samym w obszar LGD. Dane te będą również zbierane i prezentowane w sali projekcyjnej, dzięki czemu wzrośnie wartość dodana projektu w postaci edukacji ekologicznej nt. skutków zanieczyszczenia sztucznym światłem. Posłużą do tego kamera typu all-sky i detektor zanieczyszczenia światłem SQM. Wielofunkcyjne poddasze umożliwi więc nie tylko organizowanie spotkań, występów, odczytów, wieczorków literackich czy zajęć twórczych dla dzieci i młodzieży (w części bibliotecznej z czytelnią), ale i prezentację ciekawych zjawisk astronomicznych jak zaćmienia Księżyca, Słońca, maksima rojów meteorowych, koniunkcje planetarne, rozbłyski gwiazd nowych i wiele innych atrakcji mających miejsce na niebie, a które są niedostępne z terenu miast i miejscowości zanieczyszczonych sztucznym światłem. Dlatego też z powodu ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej, gdzie właśnie ma powstać sala projekcyjna przy Obserwatorium Astronomicznym, przyjeżdżają coraz większe rzesze turystów z obszarów miejskich zainteresowanych podziwianiem tak nietypowych zjawisk astronomicznych jak i przy okazji wypoczynkiem na tym terenie. Stąd też nazwa: ASTRO-TURYSTYKA, będąca innowacyjną gałęzią turystyki wyjazdowej w połączeniu z hobby jakim jest astronomia i pasja do obserwacji  ciemnego nieba w celach rekreacyjnych, czyli tego, co w mieście jest już niedostępne. Zarówno sala projekcyjna jak i część biblioteczna nie będą miały charakteru dochodowości zarówno z uwagi na funkcję społeczną, jak i nie prowadzenie działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Użytkowanie wielofunkcyjnego poddasza będzie odbywało się na zasadach non-profit bez ograniczania dostępu dla osób z zewnątrz, zgodnie ze statutem działalności i zasadami dostępności usług społecznych świadczonych przez organizację pożytku publicznego, którym jest Wnioskodawca. Projekt zakłada także utworzenie miejsca pracy w wymiarze 1,125RJR. Maksymalna wartość uzyskanego dofinansowania to 300000,00zł. Projekt realizowany jest we współpracy z Gminą Jeleśnia, Zespołem Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej i Gminną Biblioteką Publiczną w Jeleśni.