Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174 w związku z realizacją operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi pn. „Budowa obserwatorium na terenie Zespołu Szkół nr 4”, zaprasza do złożenia oferty cenowej na budowę obserwatorium astronomicznego na budynku Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej wg poniższej specyfikacji.
 
Nabór zakończony. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Budowlano-Montażowy PROBUD Sp. z o.o.
 
 
 
1. Zamawiający:
Stowarzyszenie POLARIS-OPP
Sopotnia Wielka 174,
34-340 Jeleśnia

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa obserwatorium astronomicznego na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej zgodnie z załączoną specyfikacją i dokumentacją projektową określoną w pkt. 3 niniejszego zapytania.
 
3. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:
Obserwatorium astronomiczne należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w następujących dokumentach:
a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH,
b) PRZEDMIAR ROBÓT
c) OPIS TECHNICZNY
d) 001.ORIENTACJA
e) 002.PLAN SYTUACYJNY
f) 003.PLAN SYTUACYJNY
g) 01.RZUT PODSTAWOWY
h) 02.PRZEKRÓJ A-A
i) 03.RZUT I-I
j) 04.RZUT II-II
k) 05.ELEWACJA POŁUDNIOWA
l) 06.ELEWACJA PÓŁNOCNA
m) 07.ELEWACJA WSCHODNIA
n) 08.KONSTRUKCJA PŁYTA I
o) 09.KONSTRUKCJA BELKA B.1, B.2.
p) 10.KONSTRUKCJA PŁYTA II
q) 11.RURA STALOWA
Powyższa dokumentacja dostępna jest w wersji elektronicznej do pobrania na końcu niniejszej strony lub do wglądu w siedzibie ww. organizacji pod adresem Sopotnia Wielka 174, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu wizyty z przedstawicielem Inwestora pod numerem tel. 33 863-46-93. 
 
4. Sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
Sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa WZÓR UMOWY stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wzór umowy dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania na końcu niniejszej strony lub do wglądu w siedzibie ww. organizacji pod adresem Sopotnia Wielka 174, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu wizyty z przedstawicielem Inwestora pod numerem tel. 33 863-46-93. 
 
5. Termin realizacji zamówienia:
Termin końcowy realizacji zamówienia określa się na 30 listopada 2014r. Dodatkowo wykonanie terminu określone zostało we wzorze umowy, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

6. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, posiadają uprawienia do wykonywania zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Spełnienie łącznie wszystkich ww. warunków przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi zostać potwierdzone na piśmie w postaci OŚWIADCZENIA (do pobrania na końcu niniejszej strony) wraz z wymaganymi załącznikami do oferty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia z postępowania przetargowego ofert, które nie będą posiadały wymaganych załączników lub informacje w nich zawarte będą niekompletne lub nie będą zgodne z Oświadczeniem. Przeglądowi nie będą również podlegać oferty złożone w wersji elektronicznej. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Każda kolejna będzie uznana za nieważną. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych, wielowariantowych lub wspólnych. Odrzucone zostaną również oferty odbiegające od wzoru przedstawionego w Formularzu (nie posiadające wszystkich elementów, w tym wyceny tabeli kosztów elementów scalonych).
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom, przy czym za zakres ten pełną odpowiedzialność ponosi jeden Oferent składający ofertę.
 
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) oferent powinien przedłożyć wydrukowaną ofertę na FORMULARZU załączonym do niniejszego zapytania. Wzór formularza dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania na końcu niniejszej strony lub do wglądu w siedzibie ww. organizacji pod adresem Sopotnia Wielka 174, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu wizyty z przedstawicielem Inwestora pod numerem tel. 33 863-46-93. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na innym wzorze pod warunkiem, że oferta zawierać będzie wszystkie elementy składowe zawarte w przedstawionym formularzu.
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim, wpisać datę opracowania oraz opatrzyć pieczątką oferenta jak również musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowana oferenta.  
c) do oferty należy załączyć:
- OŚWIADCZENIE Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załączonym do niniejszego zapytania. Wzór formularza dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania na końcu niniejszej strony lub do wglądu w siedzibie ww. organizacji pod adresem Sopotnia Wielka 174, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu wizyty z przedstawicielem Inwestora pod numerem tel. 33 863-46-93.
- załączniki do Oświadczenia potwierdzające uprawienia Oferenta do wykonywania zamówienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i personalny oraz dokumenty poświadczające, iż Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- referencje potwierdzające zakres, terminowość i jakość realizowanych usług z udokumentowanymi realizacjami z wcześniejszych zleceń.
Wszystkie dokumenty określone w tirecie drugim i trzecim, mogą zostać przedstawione w wersji kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, przy czym w przypadku sytuacji budzących wątpliwość bądź mających wpływ na wybór wykonawcy, powyższe dokumenty na żądanie Zamawiającego należy przedstawić w oryginale do wglądu.
 
8. Ocena ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować w 80% cena oraz w 20% doświadczenie w podobnych lub zbliżonych do zamówienia realizacjach. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełni wytyczne określone w zapytaniu ofertowym i odpowiednio udokumentuje w załącznikach podane wymagania.

9. Termin i miejsce składania ofert:
a) ofertę należy dostarczyć w oryginale w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na budowę obserwatorium.” (Syg. proj. HYDRA 1) za pośrednictwem:
- przesyłki pocztowej na adres: Stowarzyszenie POLARIS – OPP, skr. poczt. nr 1, 34-340 Jeleśnia,
- osobistego dostarczenia do siedziby Zamawiającego pod adres: Sopotnia Wielka 174, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu wizyty z przedstawicielem Inwestora pod numerem tel. 33 863-46-93.
UWAGA! Z powodu licznych problemów z funkcjonowaniem firm kurierskich na terenie Sopotni Wielkiej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dostarczenie tego typu przesyłek oraz nie będzie dokonywać odbioru ofert pozostawianych przez kurierów pod innym adresem, aniżeli siedziba Zamawiającego. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.
b) termin składania ofert upływa w dniu 15 maja 2014r. o godz. 17:00. O przyjęciu oferty do rozpatrzenia decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie wymagają zachowania formy pisemnej.

10. Uwagi:
a) w toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania dodatkowych informacji Oferentom na temat przedmiotu zamówienia w wersji pisemnej. Ewentualne zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem 33 863-46-93 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
b) Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany pisemnie o tym fakcie, a informacja może zostać podana do publicznej wiadomości w sposób nie naruszający tajemnicy handlowej.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podawania informacji o innych złożonych ofertach, nie zwraca odrzuconych ofert oraz zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Oferentami, których oferty są najbardziej zbliżone do oczekiwań Zamawiającego.
d) przeglądu ofert dokona Zarząd Stowarzyszenia POLARIS – OPP na najbliższym posiedzeniu. Obrady Zarządu są niejawne.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
f) zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest zamieszczone na stronie internetowej Inwestora celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Stowarzyszenia POLARIS – OPP do złożenia Zamówienia.
 
11. Dokumentacja i załączniki:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
  
 PRZEDMIAR ROBÓT  
 OPIS TECHNICZNY  
 001.ORIENTACJA  
 002.PLAN SYTUACYJNY  
 003.PLAN SYTUACYJNY  
 01.RZUT PODSTAWOWY  
 02.PRZEKRÓJ A-A  
 03.RZUT I-I  
 04.RZUT II-II  
 05.ELEWACJA POŁUDNIOWA  
 06.ELEWACJA PÓŁNOCNA  
 07.ELEWACJA WSCHODNIA  
 08.KONSTRUKCJA PŁYTA I  
 09.KONSTRUKCJA BELKA B.1, B.2.  
 10.KONSTRUKCJA PŁYTA II  
 11.RURA STALOWA  
 WZÓR UMOWY   
 FORMULARZ OFERTY (edytowalny)  
 OŚWIADCZENIE (edytowalne)  
 TEKST ZAPYTANIA W WERSJI PDF - wzór pierwotny z kwietnia 2014r.
  
 
 

 
Projekt pn. "Budowa obserwatorium na terenie Zespołu Szkół nr 4" współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwoju wsi - działanie 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - oś 4 LEADER. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.