Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 13.03.2015r. podjął uchwałę nr ZZ/13/03/2015/B/14a o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2015 roku (sprawozdawcze):

  • termin I – 01.05.2014, godz. 12:00.
  • termin II – 02.05.2015, godz. 14:00.


Miejscem organizowanego zebrania będzie siedziba Stowarzyszenia POLARIS-OPP w Sopotni Wielkiej 174.
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 03.05.2014r.
5. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2014 rok.
6. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2014 rok.
7. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2015/2016r.
8. Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP.
9. Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2014 i wręczenie nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
10. Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP. (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).
11. Debata nad działalnością bieżącą.
12. Wnioski własne.
13. Sporządzenie protokołu.
14. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania. Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia.
Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów (wyciąg z Regulaminu Walnego Zebrania POLARIS – OPP).
Robocze wersje sprawozdań za 2014 rok, zostaną rozesłane do wszystkich członków naszej organizacji jako link za pośrednictwem poczty elektronicznej (dostępne po zalogowaniu na konto członkowskie).