Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmienia wiele w naszym życiu - także osób prawnych, do których zalicza się nasza organizacja. Z powodu braku możliwości spotkania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP, po raz pierwszy w historii naszej działalności odbędzie się Walne Zebranie w wersji on-line, czyli za pośrednictwem narzędzi komunikacji na odległość. Meeting będzie miał miejsce za pośrednictwem sieci Internet i zgodnie ze zmienioną ustawą Prawo o Stowarzyszeniach (nowelizacja wprowadzona tzw. Tarczą Antykryzysową 2.0 w dn. 20 kwietnia br.), będzie można śledzić jego przebieg na żywo na niniejszej stronie www.polaris.org.pl  Pozostałe informacje można znaleźć w treści poniższej uchwały Zarządu Stowarzyszenia POLARIS - OPP:

 

Katowice dn. 20.04.2020r.

 


UCHWAŁA
Z ZEBRANIA ZARZĄDU

nr ZZ/20/04/2020/A/14.

 

 

z dnia 20.04.2020r. dot. uchwalenia terminów, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2020 roku

 

 

§ 1

 

Zarząd Stowarzyszenia POLARIS - OPP na zebraniu własnym w dn. 20.04.2020r podjął uchwałę nr ZZ/20/04/2020/A/14 o wyznaczeniu następujących terminów Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS-OPP w 2020 roku (sprawozdawczo-wyborcze):

 

·         termin I – 03.05.2020r., godz. 13:00 (wiążący).

·         termin II – 05.05.2020r., godz. 18:00.  

 

§ 2

 

Na podstawie art. 18. w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i dokonanym zmianom ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 ust. 1a–1e, miejscem organizowanego zebrania będzie sieć Internet za pośrednictwem narzędzia zdalnego komunikowania (Zoom Video Communications). Link wygenerowany zostanie w trakcie posiedzenia i rozesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail dla osób uprawionych do głosowania oraz w postaci transmisji na żywo dostępnej na stronie www.polaris.org.pl

 

§ 3

 

Oddanie głosu jawnego będzie miało miejsce w postaci podniesienia ręki widocznej w ujęciu z kamery użytkownika (członka uprawnionego do głosowania), natomiast głos tajny będzie można oddać poprzez indywidualny formularz elektroniczny dostępny za pośrednictwem linku jedynie dla osób uprawnionych do głosowania. Każde głosowanie tajne będzie numerowane.

 

§ 4

 

Podpisanie listy obecności z Walnego Zebrania on-line odbędzie się za pośrednictwem podpisu elektronicznego (ePUAP) w trakcie Walnego Zebrania.

 

§ 5

 

Przewidywany porządek obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności poprzez zliczenie liczby osób obecnych on-line na zebraniu oraz podpisanie elektronicznej listy obecności (ePUAP).

2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.

4.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 05.05.2019r.

5.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2019 rok (wersja robocza dostępna będzie wraz z innymi załącznikami od dn. 2 maja 2020r., a także w trakcie obrad).

6.    Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2019 rok.

7.    Wybory 2020 – z racji zakończenia 4-letniej kadencji władz Stowarzyszenia POLARIS-OPP (wybór osób na stanowiska do Zarządu i Komisji Inspekcyjnej wg zapisów Statutu). 

8.    Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2020/2021r.

9.    Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP wraz z przedstawieniem efektów Programu 1000+ na dział, a także dokonywanie zmian w strukturach tych działów.

10. Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2019 i poinformowanie o formie nagrody dla laureatki/laureata (pod warunkiem obecności  na Walnym Zebraniu).

11. Nadanie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP w 2020r. wraz z ich przesłaniem za pośrednictwem poczty lub usługi kurierskiej do nowych, uprawnionych osób.

12. Debata nad działalnością bieżącą:

12a.   przedstawienie głównych kierunków działań Stowarzyszenia na rok 2020 podyktowanych w dużej mierze ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19:

·         możliwe działania zdalne,

·         możliwe działania bezpośrednie.

12b.   założenie nowej strategii działania w dobie pandemii i możliwym ograniczeniom przestrzeni społecznej, a także innych klęsk jak susza w Polsce,

12c. informacja o sposobie przedłużenia ważności legitymacji obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

12d.  informacja o zakończeniu obchodów 25-lecia działalności Stowarzyszenia POLARIS - OPP w 2020 roku.

13. Wnioski własne.

14. Sporządzenie protokołu.

15. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

 

§ 6


Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni (on-line) w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia. Do korzystania z czynnego i biernego prawa głosu wymagane jest posiadanie sprawnego urządzenia typu komputer PC, tablet, smartfon lub inne, równoważne urządzenie, wyposażone w mikrofon, głośnik oraz kamerę, a także przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu. Członkowie honorowi i wspierający korzystają jedynie z głosu doradczego, który można wyrazić zarówno pisemnie przed jak i ustnie w trakcie obrad Walnego Zebrania.

 

§ 7

 

Wszystkie pisemne wnioski i projekty zawierające więcej tekstu niż ¼ strony standardowego tekstu formatu A4 dla czcionki 12pt,  mogą być składane do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 01 maja 2020r. godz. 12:00.

 

§ 8

 

Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie (poza wyznaczonym do tego celu formularzem) będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów.

 

§ 9

 

Dokumenty zebrane w formie wniosków pisemnych i projektów własnych, czy sprawozdań koordynatorów działów tematycznych, zostaną rozesłane do członków uprawionych do głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej w dn. 02 maja 2020r.

 

§ 10

 

Obrady Walnego Zebrania mogą być nagrywane i upubliczniane dalej. W celu ochrony danych osobowych, sposób logowania na Walnym Zebraniu on-line powinien odbywać się z zachowaniem cech pseudonimizacji zgodnie z art. 4 pkt. 5 RODO, tj. zamiast imienia i nazwiska uczestnicy zobowiązani są używać do logowania kodu członkowskiego składającego się z pięciu przyporządkowanych odpowiednio, dużych liter widocznych na legitymacji członkowskiej.

 

 

§ 11

 

Uchwałę podjęto przez aklamację.

 

 

 

 

 

Krzysztof Dwornik            Michał Goraus                    Piotr Nawalkowski

Sekretarz Zarządu          Wiceprezes Zarządu                 Prezes Zarządu