Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesach rekrutacji na stanowiska pracy i wolontariatu w Stowarzyszeniu POLARIS - OPP

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie POLARIS - OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej 174, 34-340 Jeleśnia.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest: (nie dotyczy).
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją procesu rekrutacyjnego w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną, obsługą finansowo-kadrową lub prawną administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania procesu rekrutacyjnego, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procesie rekrutacji. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie przeglądu zgłoszenia do pracy lub na wolontariat. 
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.