Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia POLARIS - OPP z dn. 31 marca 2023r. nr ZZ/31/03/2023/A/15 przypominamy, że II termin Walnego Zebrania członków w 2023 roku wyznaczony został na dzień 27 maja 2023r. na godz. 15:00. Jako miejsce zebrania niezmiennie pozostaje siedziba w Sopotni Wielkiej 174, a zgromadzenie ma charakter sprawozdawczy za 2022 rok. Z czynnego prawa do oddawania ważnego głosu będą mogły korzystać jedynie osoby, które są na miejscu, a więc nie przewiduje się zebrania w formule hybrydowej (z wykorzystanie środków komunikacji na odległość), a zatem w przypadku kontaktu zdalnego (telefoniczny bądź elektroniczny) będzie traktowany jako głos doradczy (w ten sposób można jedynie wyrażać opinię w tzw. trybie korespondencyjnym). Proponowany porządek obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania – sprawdzenie ważności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z dn. 01.05.2022r
 5. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań z działalności Stowarzyszenia POLARIS – OPP za 2022 rok (wersja robocza dostępna będzie do wglądu przed posiedzeniem w wersji on-line).
 6. Przedstawienie i głosowanie nad przyjęciem protokołu Komisji Inspekcyjnej z kontroli Stowarzyszenia POLARIS-OPP za 2022 rok.
 7. Uchwalenie wysokości składek członkowskich na okres 2023/2024r.
 8. Głosowanie nad absolutoriami dla koordynatorów działów tematycznych POLARIS-OPP wraz z przedstawieniem efektów Programu 1000+ na dział.
 9. Ogłoszenie wyników nominowania na Tytuł Polarisowca Roku 2022 i wręczenie nagrody laureatce/laureatowi (pod warunkiem obecności na Walnym Zebraniu).
 10. Wręczenie Błękitnych Odznak POLARIS-OPP.
 11. Debata nad działalnością bieżącą:

11a.   przedstawienie głównych kierunków działań Stowarzyszenia na rok 2023:

 • wystąpienie nt. projektu „Racjonalna polityka oświetleniowa w praktyce”,
 • wystąpienie nt. projektu „Light Pollution Think Tank”,
 • wystąpienie nt. projektu „De revolutionibus”.

11b.   informacja o obchodach Roku Kopernika 2023 w Stowarzyszeniu POLARIS – OPP, a także przygotowaniach do obchodów 30-lecia działalności.

11c. przedłużenie ważności legitymacji obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.

 1. Wnioski własne.
 2. Sporządzenie protokołu.
 3. Zamknięcie Walnego Zebrania.

 

 

Powyższy przebieg obrad może ulec zmianie w trakcie obrad Walnego Zebrania.


Z czynnego i biernego prawa w trakcie głosowań mogą korzystać tylko pełnoprawni członkowie Stowarzyszenia POLARIS-OPP obecni na sali w trakcie głosowań, którzy ukończyli 16 rok życia. Członkowie honorowi i wspierający korzystają jedynie z głosu doradczego.

Wszystkie pisemne wnioski i projekty zawierające więcej tekstu niż 3 strony standardowego tekstu formatu A4,  mogą być składane do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu do 28.04.2023r.

Wszelkie głosy oddane korespondencyjnie będą traktowane tylko jako opinie i nie będą brane pod uwagę przy zliczaniu głosów (wyciąg z Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia POLARIS – OPP).