02 maja 2010r. w Sopotni Wielkiej odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP. Udział w nim wzięło 10 osób z poczetu naszej organizacji oraz kilkoro zaproszonych gości. Obrady rozpoczęły się krótko po godzinie 12:00 w terminie drugim i trwały wraz z wnioskami własnymi do godziny 18:00. W trakcie tych ponad pięciu godzin dyskusji podjęto szereg istotnych decyzji dotyczących najbliższych działań POLARIS-OPP, których przegląd wraz z załącznikami prezentujemy w poniższym zestawieniu...

 

 

 


 

Pierwszym z elementów zebrania było zatwierdzenie Sprawozdań z działalności naszego Stowarzyszenia za 2009 rok. Zgłoszono tylko jedną istotną poprawkę w postaci uzupełnień uchwał Komisji Inspekcyjnej.

Następnym i najbardziej czasochłonnym postępowaniem było głosowanie nad absolutoriami dla działów tematycznych POLARIS-OPP. 11-tu koordynatorów uzyskało akceptację dla dalszej działalności w oparciu o dotychczasowe efekty, natomiast jeden dział (słoneczny) z przyczyn braku wystarczającego zaangażowania prowadzącej go osoby, został zawieszony, a jego obowiązki i kompetencje przejął dział obserwacyjny.

W kolejnej uchwale podjęto decyzję o wysokości składek członkowskich na okres 2010/2011. Ich wartość określono na kwotę 40zł. od osoby, bez względu na wiek czy rodzaj aktywności członkowskiej. Zgodnie ze statutem obciążenie to nie obowiązuje członków honorowych.

W dalszym przebiegu obrad Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności Komisji Inspekcyjnej w postaci protokołu z kontroli POLARIS-OPP za 2009 rok.

Ostatnim wydarzeniem zgodnie z proponowanym tokiem obrad było wręczenie Tytułu Polarisowca Roku 2009 Julii Nawalkowskiej

Posiedzenie przedłużyło się jednak o rozpatrzenie wolnych wniosków, zarówno z poprzedniego zebrania (jak np. podsumowanie wyników prac komisji ds. nowelizacji Regulaminów Obserwacyjnych), jak i nowych propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli Komisji Inspekcyjnej. Zaproponowali oni generalne zmiany w Regulaminie funkcjonowania tego organu POLARIS-OPP, jednak po burzliwej dyskusji Walne Zebranie odrzuciło proponowane zmiany, przenosząc dyskusję nad nowym projektem regulaminu na następne posiedzenie.

Na indywidualny wniosek  Prezesa Zarządu wprowadzono niewielką poprawkę do Statutu, doprecyzowując § 6 ust. d) w brzmieniu:
„podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w kontekście ekologii na rzecz mieszkańców i przyrody rodzimej,"

na
„podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w kontekście ekologii na rzecz mieszkańców i przyrody rodzimej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ciemnego nieba.”
 

Ostatnią podjętą uchwałą było rozstrzygnięcie dot. obowiązków poprzedniej Komisji Inspekcyjnej, zgłoszonej przez aktualnego Przewodniczącego tego organu. Uchwała zwróciła uwagę na zaburzony przepływ dokumentacji w tym zakresie.